top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

נתיבי ישראל

עדי גמליאל

מנהל אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא

במה אנחנו מתמקדים?

בתחום הסביבתי :
תסקירי השפעה על הסביבה, זיהום קרקעות, יעור, מאזני עבודות עפר, תורת החומרים ושימוש בחומרים ממוחזרים, מגוון ביולוגי הכולל זיהום אור וצמחיה פולשנית וכו', תקני איכות לניהול סביבה ואנרגיה, תקני תשתיות ירוקות, אנרגיה מתחדשת, פליטות גזי חממה, ניהול סביבתי בפרויקטי תשתית, שימוש ב BIG DATA לניהול סביבתי. פעילות נרחבת מול שרשרת האספקה, שיתופי פעולה עם האקדמיה מכוני מחקר וארגונים בארץ ובעולם

בתחום החברתי:
בפעילות העסקית אנו עוסקין בקידום תשתיות לפרוקיטי דיור, מוקדי סיכון ואזורי תעסוקה. פעילות נרחבת מול שרשרת האספקה, שיתופי פעולה עם האקדמיה מכוני מחקר וארגונים בארץ ובעולם.
כמו כן, קיימת פעילות נרחבת של מעורבות עובדים בקהילה בהובלת המשנה לסמנכ"ל משאבים ומינהל הכוללת שותפים קהילתיים באור יהודה ובערים נוספות, פרוקיטים כגון צהלה ומנטורינג בתעסוקה לאנשים עם בעלי מוגבלויות בשיתוף משרד העבודה.

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

בכל הקשור לפעילות של נתיבי ישראל.
אבקש לא פנות בנושאים של תרומות כספים וחסויות זה אסור על פי ההנחיות של רשות החברות הממשלתיות.

adig@iroads.co.il
bottom of page