top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

טמבור

עדי אשכנזי-הרפז

מנהלת קיימות ובנייה ירוקה

במה אנחנו מתמקדים?

קיימות, בנייה ירוקה

פניות בנושא תרומות והתנדבות יש להגיש באמצעות הקישור בלבד

adiAH@tambour.co.il
0507778086
bottom of page