top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

דיזנגוף סנטר

דורית חסיד

מנהלת קיימות

במה אנחנו מתמקדים?

חברה - פעילות עם עמותות וקהילות מקומיות, העסקה ישרה
סביבה -התייעלות אנרגטית, פליטות, מיחזור ושימוש חוזר, שפכים, טבע עירוני, חקלאות עירונית, מזון מקיים ועוד
כלכלה, מנהלים מודל קיימות כלכלי ובר קיימא

dorit@nihul-dc.co.il
bottom of page