top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

קבוצת עזריאלי

ד"ר עלית וייל שפרן

מנהלת קיימות ואיכות הסביבה

במה אנחנו מתמקדים?

1. פרוייקט הסביבה עוסק בהפחתת האשפה הנשלחת להטמנה בכלל נכסי הקבוצה, בפרויקט זה משולבים אנשים עם צרכים מיוחדים
2. תכנון מערכי אשפה עם הפרדה במקור לעד תשעה זרמים בפרוייקטים בתכנון.
3. בנייה ירוקה בתקנים בין- לאומיים
4. הכנסת תקן LEED O&M לתפעול בניינים

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

1. ניהול ותכנון מערכי אשפה להפרדה במקור
2. בנייה ירוקה
3. תפעול ירוק וניהול מערכת סביבתית

alitw@azrieli.com
0515392056
אתר
bottom of page