top of page
תמונה של מנהלת אחריות תאגידית או לוגו החברה

מנורה מבטחים

בר זנסקו

מנהלת תקשורת פנים ארגונית ופרוייקטים של אחריות תאגידית

באילו נושאים כדאי לפנות אליי?

קשרי קהילה והתנדבות עובדים
שיתופי פעולה ופרויקטים חדשים
הובלה ויצירת אסטרטגית אחריות תאגידית
אימפקט

Barz@menoramivt.co.il
0544990929
אתר
bottom of page